Administració  Concursal:
Concursal: Fallides. Suspensions de Pagaments. Concursos de Creditors. Quitances o esperes.
Liquidacions i negociacions extrajudicials.

El departament de dret concursal és un departament multidisciplinari que coordina les diferents pràctiques que intervenen en aquest tipus de processos: consultoria estratègica, pràctiques legals  (laboral, fiscal, concursal, etc.), comunicació, plans de riscos i contingències, valoració d'empreses i negocis, etc.
En dret concursal el departament presta assessorament en tot allò relatiu a la Llei Concursal, tant per a persones físiques com per a persones jurídiques, així com en els defectes que pot tenir sobre la responsabilitat dels òrgans d'administració de la societat. A tal efecte i a títol enunciatiu realitzem les següents activitats:
"    Administracions concursals.
"    Representació de creditors en procediments concursals.
"    Representació de deutors en procediments concursals.
"    Auditories preconcursals.
"    Assessorament general en matèria concursal.

Assessoria jurídica:
El dret té un paper cada vegada més important en el món empresarial actual; comptem amb assessors legals corporatius i advocats que es troben al cim de la seva carrera professional.
L'augment de la regulació en els principals sectors econòmics, així com el creixent nombre de demandes i la importància d'interpretar correctament la nova normativa han generat una major necessitat d'assessorament legal i jurídic. Els juristes d'avui han d'ésser capaços de desenvolupar-se tant a nivell tècnic com a comercial i l'assessorament jurídic especialitzat es fa cada vegada més necessari en el dia a dia de l'activitat empresarial.
A més, el nostre equip jurídic està format per juristes i advocats altament qualificats que coneixen a la perfecció el sector i els reptes que planteja cada àmbit jurídic. Els projectes desenvolupats de forma conjunta són el millor exponent de la nostra experiència en aquesta àrea.

Dret Laboral:
Assessorem en procediments per acomiadaments. Reclamació de salaris impagats i hores extres. Modificació substancial de les condicions de treball, reducció horària.
Accidents de treballs. Malalties comunes i professionals. Canvi de contingència. Incapacitats permanents, absolutes, grans invalideses. Infracció de mesures de seguretat i recàrrecs de prestacions.

Dret Administratiu:
Reclamació patrimonial contra l'administració per danys causats per causa del funcionament dels serveis públics.
Estrangeria, Expedients de regularització. Permisos de treball i residència. Impugnació judicial de denegació de permisos i ordres d'expulsió.
Expedients de disciplina urbanística.

Dret Penal:
Defensa i acusació: Exercitem la defensa dels interessos dels nostres clients com a advocats defensors o acusadors  exercitant l´acusació particular o popular.
Participem en Procediments per Jurat, Sumaris, Procediments Abreujats, judicis de Faltes. Actuem davant de qualsevol organisme judicial, bé siguin Jutjats Instrucció, Penals, Audiència Provincial, Tribunal del Jurat, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i
Tribunal Europeu de Drets Humans

Dret Financer:
Els nostres advocats especialistes en dret financer faciliten als nostres clients de preveure les implicacions en dret de les operacions que pretenen executar i que estan subjectes a dret regulatori i/o són susceptibles de negociació entre els agents del mercat financer, així com concretar la seva materialització d'acord amb la normativa aplicable en cada moment.
D'altra banda, prestem serveis externs a les assessories jurídiques d'entitats financeres per la redacció o revisió, en el seu cas, dels contractes que pretenen utilitzar amb els seus clients.

Dret Civil:
Assessorem en matèria de separació, divorci, dissolució d'unions de fet, custòdia de fills menors, pensions d'aliments, pensions compensatòries i indemnitzacions per contribució al sosteniment familiar.

Negligències professionals: reclamació per culpa contractual i extracontractual per negligències mèdiques, arquitectòniques i industrials.

Exigim el compliment judicial dels contractes front el seu incompliment; Exigim les indemnitzacions corresponents per els danys i perjudicis causats. Ressolucions contractuals.

Successions herències: Testada i intestada. Reclamació judicial de quota legitimaria i impugnacions de desheretaments.
Ley Concursal 22/2003 9 de julio.

Reglament TAP Catalunya
Llistat Administradors Concursals Catalunya
Organigrama Grup Alemany Montfort